خطاهای متداول در انتخاب پمپ ها

خطاهای متداول در انتخاب پمپ ها

خطاهای متداول در انتخاب پمپ ها

در اغلب مشکلات بهره برداری پمپ ها ردپایی از انتخاب نادرست یا نابهینه وجود دارد. انتخاب نامناسب ممکن است ناشی از دانش کم از عملکرد پمپ، شرایط نصب و یا عدم دقت و توجه در تحلیل شرایط باشد. خطاهای متداول در انتخاب پمپ ها شامل موارد زیر است:

1 – بازه عملکرد پمپ بین دبی مینیمم و ماکزیمم مشخص نشده است. این موضوع ممکن است به خاطر عدم شناخت اهمیت آن باشد، و یا ناشی از تفاوت در آن چیزی است که انتظار می رفته است.اگر پمپ به خاطر ایمنی بیش از حد اورسایز انتخاب شود و به هد و دبی ضرایبی افزوده گردد، پمپ در بار جزیی کار خواهد نمود. این موضوع نه تنها باعث کاهش راندمان پمپ می شود، بلکه باعث افزایش نویز و ارتعاش و سایش بیشتر و امکان آسیب کاویتاسیون خواهد شد.

2- حداکثر دبی ایستگاه پمپاژ مشخص نشده است و یا به درستی تعیین نگردیده است. بدین منظور می بایست حداقل هد پمپ که منجر به بیشینه دبی خواهد شد، با توجه به موارد زیر تعیین می شود:

  • حداقل فشار پایین دست (back pressure)
  • بیشینه فشار مکش در فرایند
  • حداقل سطح آب در مخزن تخلیه
  • حداکثر تراز مکش
  • حداقل مقاومت هیدرولیکی پایپینگ

در کاربردهای پمپ های موازی این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

3- به منظور کاهش هزینه ها، یک پمپ موجود برای محدوده هایی خارج از شرایط طراحی شده به خدمت گرفته شده است. این موضوع باعث تراش زیاد پروانه برای دستیابی به نقطه کاری مشخص شده گردیده است. حتی اگر نقطه کاری خیلی دور از BEP پروانه تراش خورده نباشد، پمپ هنوز خیلی سمت چپ دبی بدون شوک کار خواهد کرد، چراکه این دبی با تراش پروانه تغییر نمی کند (دبی بدون شوک مربوط به طراحی پره در سمت مکش می باشد). در این حالت ممکن است پمپ به طور دایم با بازچرخش جریان در ورودی پروانه کار کند، که باعث افزایش نویز، ارتعاشات و در نتیجه آسیب کاویتاسیون خواهد شد.

4 – شرایط نصب پمپ به طور کافی مورد بررسی قرار گرفته نشده است. این موضوع به ویژه مربوط به زمانی است که جانمایی مناسبی برای پایپینگ مکش طراحی نشده است و شرایط ورود جریان به پمپ مناسب نیست.

5- شرایط ویژه مورد نیاز فرآیند که در آن پمپ کار خواهد کرد، به طور کافی تحلیل نشده است. این مورد نه تنها مربوط به نقطه عملکردی فرآیند است، بلکه مربوط به تناوب کار، رویه های راه اندازی و خاموش شدن و شرایط عملکردی غیرعادی نیز است.

6- پمپی با تفاضل NPSH های پایین انتخاب شده است، که منجر به مشکلات ارتعاشی، نویز کاویتاسیون و آسیب خواهد شد.

7- متریال نامناسب انتخاب شده است (خوردگی، سایش و سایش کاویتاسیون).

8- اجزای مکانیکی نامناسب استفاده شده است (بیرینگ ها، آب بندها و نظایر آن)