بازرسی های ادواری در پمپ های سانترفیوژ

بازرسی های ادواری در پمپ های سانتریفیوژ

بازرسی های ادواری در پمپ های سانتریفیوژ

در ادامه مقاله در مورد بازرسی هایی ادواری در پمپ های سانتریفیوژ که ماهانه و یا سالانه باید انجام گردد صحبت می کنیم

بازرسی های سه ماهه پمپهای سانتریفیوژ

اعمال زیر را هر سه ماه یکبار انجام دهید:
1) پیچ های فونداسیون و پیچ های پایه موتور و پمپ را بررسی نمایید که کاملا محکم باشند.
2) آببند مکانیکی را بررسی کنید در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
3) حداقل هر سه ماه یکبار (2000 ساعت کارکرد) روغن را تعویض کنید.
4) اگر شرایط محیطی نامناسب است و یا شرایط دیگری وجود دارد که باعث ایجاد آلودگی در روغن می شود، زودتر از موعد روغن را تعویض کنید.
5) همراستایی محور را بازرسی نمایید و در صورت نیاز مجددا تنظیم کنید.

بازرسی های سالیانه پمپ های سانتریفیوژ

اعمال زیر را هر سال یکبار انجام دهید:
1) دبی پمپ را بررسی کنید.
2) فشار پمپ را بررسی کنید.
3) توان مصرفی موتور را بررسی کنید.
اگر عملکرد پمپ مناسب با شرایط فرآیندی نمی باشد و شرایط فرآیندی نیز تغییر نکرده است، اعمال زیر را انجام دهید:
الف) پمپ را دمنتاژ کنید.
ب) پمپ را مورد بازبینی قرار دهید.
پ) قطعات ساییده شده را جایگزین کنید.