منحنی های عملکرد پمپ های سانتریفیوژ

منحنی های عملکرد پمپ های سانتریفیوژ

چند مطلب مهم در خصوص منحنی های عملکرد پمپ های سانتریفیوژ

منحنی های عملکرد پمپ های سانتریفیوژ شاخصه عملکرد هیدرولیکی، مکانیکی و برقی یک پمپ سانتریفیوژ می باشد. در این منحنی اساسی ترین پارامترهای پمپ سانتریفیوژ شامل دبی، هد، NPSH مورد نیاز، راندمان و توان جذبی پمپ نمایش داده می شود. معمولاً منحنی عملکرد پمپ های سانتریفیوژ از نتایج آزمایشگاهی و تست پمپ بدست می آید.

در شکل زیر منحنی عملکرد پمپ مدل OH2 80-315  نشان داده شده است.

منحنی عملکرد پمپ

منحنی عملکرد پمپ های سانتریفیوژ

منحنی های عملکرد شامل منحنی هد بر حسب دبی، NPSH بر حسب دبی، توان جذبی بر حسب دبی می باشد. در منحنی هد بر حسب دبی یک پمپ سانتریفیوژ نقاط مهم منحنی به شرح ذیل می باشد:

    • نقطه Shut-off

 در این نقطه دبی صفر و فشار پمپ بیشینه می باشد. در این نقطه بیشینه فشار پمپ بدست می آید. یک پمپ سانتریفیوژ به هیچ وجه نباید در این نقطه و یا نزدیک این نقطه کار کند.

    • نقطه دبی مینیمم

این نقطه در منحنی هد – دبی پمپ های سانتریفوژ نقطه ای است که در آن پمپ نباید به صورت دائم در آن و یا در دبی های کمتر از آن کار نماید. کارکرد پمپ حول این نقطه ممکن است باعث افزایش ارتعاشات و آسیب به پمپ شود.

    • نقطه بهترین راندمان BEP

 نقطه بهترین راندمان، نقطه ای است که راندمان پمپ در آن ماکزیمم می شود. این بهترین نقطه ای است که پمپ می تواند در آن کار کند. کارکرد پمپ در این نقطه به این معنی نیست که توان جذبی پمپ مینیمم است بلکه منظور آن است که کمترین اتلافات هیدرولیکی و حجمی در این نقطه اتفاق می افتد. در این نقطه ارتعاش پمپ مینیمم و معمولاً NPSH پمپ نیز کمترین مقدار را دارد.

    • نقطه دبی ماکزیمم

 این نقطه ماکزیمم مقدار مجاز دبی در شرایط کارکرد دائم می باشد. کارکرد پمپ در دبی های بیش از آن معمولاً باعث کاویتاسیون، ارتعاشات شدید و آسیب جدی به پمپ و الکتروموتور می شود.

    • دبی نقطه کاری Rated point

 دبی است که پمپ در آن نقطه در سیستم پمپاژ کار می کند. محل تلاقی منحنی سیستم و منحنی پمپ دبی نقطه کاری می باشد. در استاندارد API 610 توصیه می شود دبی نقطه کاری بین 0.7 تا 1.1 دبی نقطه BEP باشد. در واقع پمپ به گونه ای می بایست انتخاب گردد که محل تلاقی منحنی سیستم و منحنی پمپ در این ناحیه باشد. این ناحیه را Preferred Operating region می نامند.

معمولاً دبی مینیمم پمپ کمتر از 0.3 دبی BEP می باشد و دبی ماکزیمم پمپ معمولاً حدود 1.2 دبی BEP می باشد. اگرچه مقدار دقیق مقادیر دبی مینیمم و ماکزیمم پس از آزمایش کامل پمپ بدست می آید.

محدوده بین 0.3 تا 1.2 دبی BEP را محدوده عملکرد مجاز پمپ یا Allowable Operating Region می نامند.