خصوصیات پمپ های آتش نشانی

خصوصیات پمپ های آتش نشانی

پمپ های آتش نشانی   fire pumps

پمپ های آتش نشانی انواع و اندازه های مختلفی دارند و که بر اساس منطقه و شرایط محیطی و وضعیت آب در آن ناحیه انتخاب می شود. برای تغذیه آب عمومی و فعال کردن اسپرینکلرها ، یک پمپ آتش نشانی نصب می شود. پمپ های آتش نشانی به یک مخزن آب اختصاصی مثل ( مخزن ذخیره ،رودخانه،ویا…) متصل خواهند شد تا فشار آب مورد نیاز برای مصارف آتش نشانی را تآمین کنند. در ادامه مطالب در مورد خصوصیات پمپ آتش نشانی بیشتر بحث می کنیم.

پمپ های آتش نشانی تقویت فشار، معمولآ الکتریکی هستند درحالیکه استفاده از پمپ های دیزل برای مخازن آب اختصاصی رایج تر است. محدوده ظرفیت پمپ های آتش نشانی از 25 psi  تا 5000  psi  و بیشتر تغییر میکند.

خصوصیات پمپ آتش نشانی

به خاطر اهمیت ویژه پمپ های آتش نشانی ، NFPA استانداردهایی هم برای متریال و هم برای منحنی های عملکرد این پمپ وضع کرده است. یک پمپ آتش نشانی باید مطابق با استاندارNFPA20 دباشد. به نظر میرسد منحنی عملکرد و خصوصیات پمپ آتش نشانی متفاوت از نمونه های دیگر میباشد. به عبارت دیگر صنایع با توجه به ماکزیمم بازده و مسائل اقتصادی انتخاب میشوند ولی در پمپ های آتش نشانی برای عملکرد مطمئن در تمام عمر ، طراحی و انتخاب میشوند و بالاترین ایمنی و معیارها فشار خروجی کل ، از اهمیت بالایی در این پمپ ها به حساب می آید.
ویژگی های این سه نقطه ، به تعریف منحنی مشخصه پمپ برای انتخاب یک پمپ آتش نشانی کمک میکند.

اساس کار پمپ های آتش نشانی

الف) نقطه نامی پمپ ، فشار و جریان معادل 100 درصد فشاروجریان نامی ایجاد میکند.

ب) انتظار میرود که این پمپ ها فشاری معادل 120-140 درصد نامی خود را (در شرایط نرخ جریان صفر) ایجاد کنند.

ج) بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک پمپ آتش نشانی ، نرخ جریانی معادل 150 درصد نرخ جریان نامی در فشار معادل 65 درصد فشار نامی است.

طراحی پمپ های آتش نشانی

درطراحی پمپ های آتش نشانی همیشه از دو پمپ که یکی از پمپ ها همیشه آماده به کاراست و دومین پمپ بصورت آماده باش بصورت کمکی درطراحی مدنظرگرفته میشود واگر فشارآب بیشتری مورد نیازباشد پمپ دوم بصورت اتوماتیک بکارمی افتد و توان خروجی آب برای پرتاب بیشتر در هنگام حریق را به استفاده کننده میدهد. درطراحی پمپ ها یک پمپ کوچک تر از پمپ های اصلی وجود دارد ، که به آن پمپ های جاکی (jockey pump)   گفته میشود. پمپ های جاکی برای ثابت نگه داشتن فشار در تمام زمان ها در سیستم آتش نشانی استفاده میشوند ، جاکی پمپ باید فشار خروجی کافی داشته باشد تا فشار مورد نظر سیستم محافظتی آتش نشانی را تامین کند و یکی دیگر از کارهای جاکی پمپ اینست که از ایجاد ضربه قوچ وقتی که پمپ اصلی وارد مدار میشود جلوگیری میکند.